Prodej lístků

Vážení návštěvníci,
nabízíme Vám možnost koupě vstupenek online s doručením na email nebo do chytrého
telefonu. Kompletní všeobecné podmínky jsou vypsány níže.
Prosíme vás o včasný příchod do sálu a o předkládání vstupenek, včetně zakoupených online,
uvaděči při vstupu do sálu bez vyzvání. Veškeré slevy, jako je dětské, ZTP, důchodci apod.
lze uplatnit pouze při nákupu lístků na pokladně kina. Při on-line prodeji se slevy
neuplatňují.

PODMÍNKY ON-LINE PRODEJE VSTUPENEK
Předmět obchodních podmínek
Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní
akce, případně jiné akce, pořádané Kinem Polná (dále jen „Kino“) a všechny smluvní vztahy
se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva prodávajícího (provozovatel) a
kupujícího (zákazník) a platí pouze při on-line prodeji vstupenek přes internet.
Smluvní partner
Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává Kino prodej vstupenek na kulturní akce Kina.
Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a Kinem.
Ceny a poplatky při on-line prodeji
• Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.
• Případný předprodejní poplatek, který navyšuje cenu vstupenky, je vždy uveden při
výpisu objednávky.
• Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená
vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka
neposkytuje.


Reklamační řád
Nestandardní situace při prodeji vstupenek, nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo
konání akce a vracení vstupenek popisuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou
součástí těchto obchodních podmínek.
Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo
identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje
prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ).
Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních
údajů.
Bezpečnost dat
Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku
kterých tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků
nebo k jejich uživatelským účtům nebo k příslušnému datovému úložišti Kina a tyto údaje
neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje,
že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích
osob.


Záruky
Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v
internetové nabídce akcí na webovém portálu www.kinopolna.cz s výjimkou úmyslu nebo
hrubé nedbalosti. Pokud bude Kino rušit nebo upravovat akce, zveřejní tyto informace na
webovém portálu www.kinopolna.cz. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních
výkonů pouze vůči provozovateli.
Podmínky místa konání akce
Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s
provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim
váží.
Účinnost obchodních podmínek
Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023

REKLAMAČNÍ ŘÁD KINA
Předmět reklamačního řádu
Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí
provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované
služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím portálu
www.kinopolna.cz
Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu www.kinopolna.cz
• Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování
služby prodej vstupenek na kulturní akce prostřednictvím www.kinopolna.cz (dále jen
„obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah
mezi zákazníkem a pořadatelem.

• Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla
zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména
neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí.
• Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno
jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní
vstupenka neposkytuje.
Nestandardní situace při prodeji vstupenek
• Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému nabytí
všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy
zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje
bezprostředně po nákupu vstupenek.
• V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 1 pracovní den
před termínem konání akce, Kino nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní
zakoupenou vstupenku (vstupenky). Nastalou situaci řeší pověřené osoby Kina (viz
kontakty na webu www.kinopolna.cz). Pověřená osoba Kina podá zákazníkovi ústní
informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.
• Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat
správnost obdržených údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude
reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi
bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce
• V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání
akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce provozovatele.
• V případě, že při koupi vstupenek prostřednictvím internetu došlo sice k odepsání
částky z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazují, reklamaci vrácení peněz z
důvodu neposkytnutí služby si musíte uplatnit v bance, která vystavila platební kartu,
jejímž prostřednictvím platba proběhla. Takové reklamace nemůže řešit provozovatel
Kina. Kupující, který si zakoupí vstupenky on-line, bez výhrad přijímá veškerá
ustanovení těchto obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit.


Vracení vstupenek
• U některých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny
konání akcí jsou uváděny na webovém portálu www.kinopolna.cz. Tyto změny nejsou
důvodem pro vrácení vstupného.
• Zakoupené vstupenky prostřednictvím internetu může zákazník vrátit pouze z
důvodu, že se představení z technických důvodů neuskuteční (porucha na technickém
zařízení, nedodání filmu do kina), a to nejpozději před začátkem představení a
maximálně do 7 dnů od jejich zakoupení požadovat za ně zaplacenou finanční
hodnotu. Zákazník tak musí učinit písemně. Písemná žádost musí obsahovat název
představení, datum a čas, počet vstupenek a cenu celkem, variabilní symbol platby a
číslo účtu, na který má být zaplacená částka poukázána. Pokud žádost nebude
obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena.

• Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel.
Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení na webovém
portálu www.kinopolna.cz nebo formou odpovědi na dotaz zaslaný na e-mailovou
adresu info@kinopolna.eu. Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi
nebude vrácena částka označená na vstupence jako předprodejní poplatek.
• Vracení vstupenek může po dohodě zajistit provozovatel v pokladně kina na adrese
Kino Polná, Zámek 487, Polná


Účinnost reklamačního řádu
• Reklamační řád je závazný pro zákazníka a provozovatele. Reklamační řád je
vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
• Reklamující souhlasí s tím, že provozovatel, vede jeho osobní údaje uvedené v
reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
• Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2023.

Rostislav Cejnek
provozovatel

Najděte svoji akci