Návštěvní řád

Úvodní ustanovení


Tento objekt občanské vybavenosti (dále jen „Kino") je majetkem města Polná.
Provozovatelem kina je Rostislav Cejnek, Půžova 602, Polná 588 13, IČO: 45636061 (dále
jen „provozovatel").
Kino slouží občanům (dále jen „návštěvníci") k návštěvě filmových představení, výstav a
kulturních akcí spojených s projekcí nebo také samostatných divadelních vystoupení a
kulturních akcí, dále k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů, k pořádání školení,
seminářů, besed a popř. dalších akcí.


Provozní doba kina je zpravidla:
Čtvrtek: 17,00 - 22,00 
Sobota: 14,30 - 22,00
Neděle: 14,30 - 22,00


Pokladna je otevřena:
Minimálně 30 minut před začátkem představení.


Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby kina i pokladny dle aktuální potřeby.


Chování v kině
Návštěvník vstupuje do kina a užívá jeho vybavení a zařízení na svou odpovědnost. 
Provozovatel žádá návštěvníky kina, aby se chovali slušně a ohleduplně k ostatním
návštěvníkům, a aby udržovali pořádek, čistotu a bezpečnost v kině, nepoužívali kino 
k jiným účelům, než je stanoveno, a vzhledem k ochraně zdraví ostatních návštěvníků se v
celém prostoru kina zdrželi zejména:
- kouření,
- požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek,
- manipulace s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a
jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost, 
- vstupu se psy a jinými zvířaty, 
- používání mobilních telefonů, popř. jiných komunikačních zařízení během
filmového představení, 
- rušení představení nevhodným chováním, hlasitým hovorem, pískáním a dalšími
projevy, které jsou v rozporu se zásadami společenského chování, 
- používání fyzické síly, neslušných výrazů, a gest či jakýchkoliv projevů, které
hanobí určitou skupinu lidí, 
- vstupování do kina v podnapilém stavu, 
- vstupování do kina a pohybování se v prostorách kina s objemnými zavazadly, 
- pořizování jakýchkoliv obrazových, zvukových či obrazově-zvukových záznamů
na jakákoliv zařízení během filmového představení, 
- účasti na představeních, nesplňují-li věkovou hranici přístupnosti stanovenou
výrobcem, popř. distributorem audiovizuálního díla, 
- poškozování majetku kina,

- poškozování protipožárních a bezpečnostních zařízení. 
Únikové východy jsou určeny pouze k evakuaci objektu.
Filmová produkce
Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u poklady, pozdější
reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují. Na
pokladně kina lze platit v hotovosti, ale pokladna může přijmout jen peníze v adekvátní výši k
ceně lístků.
Zákonem České národní rady č. 241/1992 ze dne 14.4.1992 byl zřízen Státní fond České
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, který stanoví, že účastník veřejné
produkce kinematografického díla v kině zaplatí v ceně vstupného příplatek ve výši cca 1,-
Kč. 


Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází z hlediště po
rozsvícení světel. Tím je chráněna jejich bezpečnost. 
V případě nedodání filmové kopie může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení
náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v
pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.),
vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své
metráže. 


Odpovědnost za škodu
Každý návštěvník kina je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na
majetku. 
V případě vzniku škody na zdraví nebo na majetku návštěvníků odpovídá provozovatel pouze
za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
Za škodu způsobenou osobami, nad nimiž je povinna vykonávat dohled jiná osoba, odpovídá
tato dohlížející osoba. 
Provozovatel neodpovídá za případnou škodu na věcech vnesených nebo odložených
návštěvníky v kině. 
V případě způsobení škody úmyslným jednáním může být toto jednání posuzováno jako
přestupek nebo trestný čin.


Důležité kontakty
Záchranná služba: 155 
Policie ČR: 158 
Hasiči: 150 
Integrovaný záchranný systém: 112


Závěrečná ustanovení
Tento návštěvní řád je platný od 1. 1. 2023


Rostislav Cejnek
provozovatel

Najděte svoji akci